پروژه گلخانه دامغان

کارفرما: آقای اکبری

تاریخ شروع : 1399/10/10

تاریخ اتمام 1400/09/01

موقعیت 2 کیلومتری شرق دامغان.

وسعت پروژه 5000 متر مربع

محصول صیفیجات (خیار)

سازه شیشه ای، ارتفاع تا زیر گاتر 5 متر