پروژه گلخانه سبزوار


کارفرمای پروژه:

شرکت زیربنایی اسرار

این پروژه در شهر سبزوار و در مسیر روستای کسکن واقع شده است. مساحت فاز اول آن که تکمیل شده است 10200 متر مربع است. محصول هدف در ابتدا گل رز بود که به دلیل نوسانات ارزی و عدم توانایی واردات پایه گل توسط کارفرما، به گوجه فرنگی تغییر پیدا کرد. مجموعه GSA در این پروژه فقط سازنده و پیمانکار سازه گلخانه است. تامین و نصب سایر تجهیزات گلخانه طبق قرارداد با کارفرما است.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن سبزوار2.png است