پروژه گلخانه پاکدشت

کارفرما: آقای باهری

تاریخ شروع

موقعیت پاکدشت

وسعت پروژه 25200 متر مربع

محصول صیفیجات

سازه شیشه ای، ارتفاع تا زیر گاتر 6 متر

مرحله اجرایی: نصب کامل فونداسیون، ساخت کامل سازه فولادی و آماده نصب سازه

.