پروژه گلخانه ازبکستان

کارفرما:
Mr. Aselhon
این پروژه با مساحت 320 متر مربع به منظور طرح دمو برای بازاریابی در این کشور توسط کارفرما خریداری شد. این پروژه به صورت سازه دمونتاژ تحویل مشتری شده است.