پروژه گلخانه گنبد کاووس

کارفرما:

دکتر عابدی

این پروژه با طرح کلی 3 هکتار طراحی شده است. در فاز اول فقط یک هکتار از آن اجرا می­شود. طبق قرارداد، در این پروژه مجموعه GSA فقط قطعات سازه را به صورت دمونتاژ تحویل کارفرما داده است. مراحل نصب و تجهیزات طبق درخواست کارفرما با ایشان است.