پروژه گلخانه کشت و صنعت جوین

کارفرما: شرکت کشت و صنعت جوین

تاریخ شروع : 1399/5/1

موقعیت: شرکت کشت و صنعت جوین

وسعت پروژه: 6800 متر مربع

کاربرد: گلخانه تحقیقاتی

سازه : شیشه ای، ارتفاع تا زیر گاتر 6 متر

مرحله اجرایی: تکمیل 90 درصدی سازه کامل گلخانه

.