پروژه گلخانه بجستان

کارفرما: آقای صلاحی

وسعت پروژه 25200 متر مربع

محصول صیفیجات

سازه شیشه ای، ارتفاع تا زیر گاتر 6 متر

مرحله اجرایی: نصب فونداسیون گلخانه، ساخت اسکلت فولادی